ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hatályos: 2023. február 01.

 

 1. Az adatkezelési tájékoztató célja és hatálya

A GAMMA Properties Korlátolt Felelősségű Társaság mint adatkezelő (székhelye: 1093 Budapest, Közraktár utca 30.; cégjegyzékszáma: 01-09-194319; a továbbiakban: „Adatkezelő”) a jelen adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: „Tájékoztató”) foglaltak szerint kezeli a honlapra (https://gamma-am.hu; a továbbiakban: „Honlap”) látogatók személyes adatait és garantálja azok biztonságát az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) alapján.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, és kérdés, illetve kérés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi címeken:

GAMMA Properties Korlátolt Felelősségű Társaság

Postacím: 1093 Budapest, Közraktár utca 30.

E-mail cím: office@gamma-am.hu

Telefon: +36 1 382 7560

A Tájékoztatót az Adatkezelő egyoldalúan bármikor módosíthatja, és a módosítás a közzététellel válik hatályossá.

 1. A Honlapon végzett személyes adatkezelések

Az Adatkezelő kizárólag a látogató által közvetlenül rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kezeli, ezen kívül harmadik személyektől nem gyűjt adatot.

Az Adatkezelő a személyes adatkezelés során automatikus döntéshozatalt nem alkalmaz, és profilalkotást nem végez.

A megadott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő, valamint – munkakörével összefüggésben – az Adatkezelővel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban lévő munkatársai, illetve jelen Tájékoztatóban feltüntetett adatfeldolgozói ismerhetik meg (címzetti kör). Címzettek lehetnek még közhatalmi szervek, hatóságok vagy más közhatalmi feladatot ellátó szervek, illetve bíróságok, amelyek részére a személyes adatok átadása jogi kötelezettségünk lehet a GDPR 6. cikk (1) c) pontja alapján.

Az Adatkezelő a Honlapon sütiket (,,cookie”) alkalmaz. Az Adatkezelő által a Honlapon elhelyezett sütik kizárólag ún. szükséges és analitikai sütik, melyek a Honlap működéséhez elengedhetetlenek vagy statisztikai célból anonim adatokat (nem személyes adatokat) gyűjtenek. A sütikről bővebben itt: Cookie (Süti) Tájékoztató

 

 1. Adatfeldolgozó

Az Adatkezelő mellett a személyes adatokat – az Adatkezelő megbízásából és nevében – a webtárhely-szolgáltatást biztosító MAXER Hosting Kft.mint adatfeldolgozó is kezeli (székhely: 9021 Győr, Arany János utca 31.; e-mail cím: adatvedelem@maxer.hu ; telefonszám: +36-1-257-9913).

 

 1. Személyes adatkezelés: Kapcsolatfelvétel

A látogató a „Kapcsolat” menüpontra kattintva megjelenő aloldalon, a kapcsolati űrlapon keresztül felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel. Az Adatkezelő a kapcsolati űrlapon megadott személyes adatait kizárólag a látogatóval való kapcsolattartásra használja, vagyis hogy a látogató megkeresésére írásban vagy telefonon keresztül válaszolni tudjon.

 • Az adatkezelés célja, hogy lehetővé tegye a látogató és az Adatkezelő közötti kapcsolatfelvételt és a kapcsolatfelvételt követő kommunikációt (pl. látogatói kérdés megválaszolása, visszahívás kérés teljesítése, árajánlat kérés teljesítése stb).

 

 • Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti „hozzájárulás” jogalap. A hozzájárulás bármikor visszavonható az office@gamma-am.hu e-mail címre küldött üzenetben. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

 • Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre: a látogató neve, e-mail címe, telefonszáma és az érdeklődés tárgya, leírása.

 

 • A személyes adatok tárolásának időtartama: Az Adatkezelő a kapcsolati űrlapon keresztül küldött üzenet beérkezését követő 30 napon belül veszi fel a kapcsolatot a látogatóval, vagy törli az adatokat, ha azok a kapcsolatfelvételt nem teszik lehetővé (pl. hibás vagy hiányos elérhetőségi adatok megadása esetén) Az Adatkezelő a kapcsolatfelvételt követően a látogató személyes adatait legfeljebb – a látogató és az Adatkezelő között történő utolsó üzenetváltástól, illetve hívástól számított – további 30 napig tárolja, majd azokat törli.

 

Az Adatkezelő továbbá indokolatlan késedelem nélkül törli a látogató személyes adatait hozzájárulás visszavonása, valamint – megfelelő körben – törlési kérelem, adatkezelés korlátozása iránti kérelem, illetve adatkezeléssel szembeni tiltakozás esetén. Ezekre az office@gamma-am.hu e-mail címre küldött üzenetben van lehetőség.

 

 1. A látogató adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

 

 • Hozzáféréshez való jog: A látogató tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve a személyes adatai kezelésének körülményeiről A látogató jogosult továbbá arra, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól másolatot kérjen.

 

 • Helyesbítéshez való jog: A látogató kérheti az Adatkezelőtől a pontatlanul rögzített személyes adatainak kijavítását vagy kiegészítését.

 

 • Törléshez való jog: A látogató kérheti az Adatkezelőtől az általa kezelt személyes adatainak törlését. Az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a látogatót, ha az adattörlésnek bármilyen jogi akadálya lenne.

 

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog: A látogató kérheti az adatkezelés korlátozását, ha vitatja a személyes adatai pontosságát, vagy az adatkezelést jogellenesnek tartja, de az adatok törlését nem kéri, vagy az adatok kezelése az Adatkezelő számára már nem szükséges, de az érinett (látogató) igényli azokat jogi igény érvényesítéséhez, vagy tiltakozott az adatkezelés ellen, és még tart a tiltakozási kérelem elbírálása.

 

 • Adathordozhatósághoz való jog: A látogató kérheti, hogy az Adatkezelő részére bocsátott személyes adatait elektronikus formában megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket a (hozzájárulás vagy szerződés teljesítése jogcímen kezelt) adatokat anélkül továbbítsa egy másik adatkezelőnek, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő.

 

 • Tiltakozáshoz való jog: Az adatkezelés érintettje abban az esetben tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. e) pontja (közérdekű/közhatalmi jogosítvány alapján végzett feladat végrehajtása) vagy a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja (jogos érdek), illetve, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik.

 

 • Panasztétel joga: A látogató jogosult panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, ha úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályokat (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefonszám: +36-1-391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: naih.hu).

 

 • Bírósághoz fordulás joga: A látogató jogosult (választása szerint) a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez (bírósághoz) fordulni akkor, ha úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő az adatkezelés során megsértette a látogató jogait.

Budapest, 2023. február 01.